Affiliate Voorwaarden

 

 

 

123CARCAM.NL AFFILIATE VOORWAARDEN

 

Artikel 1        Definities

1.1

Affiliate

iedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die de 123carcam Affiliate Voorwaarden heeft aanvaard en door 123carcam alsmede, indien van toepassing, door haar Affiliate network service provider is geaccepteerd;

1.2

Content

Het aanbod of een deel van het aanbod van Producten op123carcam.nl, dat wordt weergegeven met tekst, afbeeldingen,recensies en/of downloads;

 

1.3

Link

een elektronische beeld- en/of tekst link naar de website van123carcam die Affiliate op zijn website openbaar maakt of doet maken;

 

1.4

Partnerschap

deelname aan het 123carcam Affiliate Programma;

1.5

Producten

alle producten die worden aangeboden op de website www.123carcam.nl.

 

1.6

123carcam

123carcam gevestigd te (1355EH)
Almere, Ambachtsmark 91 (ingeschreven in het Handelsregister);

 

1.7

(123carcam) Affiliate Voorwaarden

deze algemene voorwaarden van 123carcam;

 

1.8

123carcam Affiliate
Programma

het programma van 123carcam (www.123carcam.nl/affiliates)
waarbij Affiliate zich aansluit/heeft aangesloten;

 

Artikel 2        Doel

2.1       Het doel van het Partnerschap is dat de Affiliate een of meer Links op zijn website plaatst, waardoor internetgebruikers naar de website van 123carcam worden geleid.

2.2       De Links, waarbij inbegrepen de daaraan verbonden URL, moeten doorverwijzen naar de officiële 123carcam homepage of een pagina met een categorie voor specifieke Producten.

 

Artikel 3        Aanmelding en Acceptatie

3.1     Particulieren vanaf een leeftijd van achttien (18) jaar en rechtspersonen, die over een website beschikken, kunnen zich bij www.123carcam.nl/affiliates aanmelden als Affiliate van 123carcam.

3.2     De aanmelding geschiedt via www.123carcam.nl/affiliates. Het aanmeldingsformulier dient

volledig en naar waarheid te worden ingevuld.

3.3     Door aanmelding als Affiliate van 123carcam aanvaardt Affiliate deze 123carcam Affiliate Voorwaarden. Affiliate zal handelen overeenkomstig bedoelde voorwaarden en eventuele nadere instructies, die door 123carcam te allen tijde kunnen worden opgelegd, opvolgen.

3.4     Acceptatie als Affiliate wordt bevestigd door 123carcam. 123carcam is gerechtigd Affiliate te

weigeren zonder opgave van redenen.

3.5     Deze 123carcam Affiliate Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Affilliate en

123carcam.

 

 

Artikel 4        Gebruik

4.1       123carcam stelt door middel van www.123carcam.nl/affiliates aan Affiliate Content voor toepassing in het 123carcam Affiliate Programma ter beschikking. De Content mag alleen op een website worden geplaatst waarvan het adres (URL) bij de aanmelding voor het 123carcam Affiliate Programma is aangegeven en het moet een bestaande URL zijn.

4.2       123carcam stelt door middel van www.123carcam.nl/affiliates aan Affiliate Links voor toepassing in het 123carcam Affiliate Programma ter beschikking. De Links mogen alleen op een website worden geïntegreerd waarvan het adres (URL) bij de aanmelding voor het 123carcam Affiliate Programma is aangegeven. Uitsluitend met deze Links mag een koppeling met de website

van 123carcam worden gemaakt en uitsluitend ten behoeve van het 123carcam Affiliate

Programma.

4.3       Elke Affiliate website, daaronder ook begrepen mobiele applicaties dient apart aangemeld te zijn in het 123carcam Affiliate Programma. Elke Affiliate website heeft een uniek site id. De site id dient opgenomen worden in de Affiliate Links.

4.4       De Affiliate zal uitsluitend de door 123carcam ter beschikking gestelde Content via de Links op haar website tonen, en uitsluitend op de wijze zoals door 123carcam voorgeschreven.

4.5       Het is de Affiliate niet toegestaan uitvoering aan het Partnerschap te geven door middel van websites die zich met name toeleggen op het publiceren van kortingscodes.
Het voorgaande laat het recht van Affiliate om kortingscodes op andere wijze te publiceren onverlet. Bij vermelding van een kortingscode dient de Affiliate altijd de looptijd en actievoorwaarden duidelijk melden en na afloop van de actie uit de site halen.

4.6       Buiten het kader van de door 123carcam ter beschikking gestelde Content is het Affiliate zonder schriftelijke toestemming van 123carcam niet toegestaan de naam 123carcam en/of de (overige) merken en onderscheidingstekens van 123carcam te gebruiken in anderereclameuitingen, in welke vorm dan ook. Indien 123carcam haar schriftelijke toestemming hiervoor verleent, mogen de door 123carcam toegestane onderscheidingstekens uitsluitend ten behoeve van het 123carcam Affiliate Programma worden gebruikt en uitsluitend op de wijze zoals door 123carcam voorgeschreven.

4.7       Affiliate zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Producten niet door Affiliate maar door 123carcam worden verkocht. Voorts zal de Affiliate website op geen enkele wijze bij het publiek de indruk wekken dat deze van 123carcam is.

4.8       Indien Affiliate Producten op zijn website toont, zal Affiliate daarbij altijd de naam 123carcam en/of de (overige) merken en onderscheidingstekens van 123carcam vermelden, uitsluitend ten behoeve van het 123carcam Affiliate Programma en uitsluitend op de wijze zoals door 123carcam voorgeschreven.

4.9       Het is Affiliate niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de door 123carcam ter beschikking gestelde Links, Content en/of enig onderscheidingsteken van 123carcam.

 

4.10      Het is de Affiliate niet toegestaan zijn Affiliate Link te gebruiken anders dan op de in zijn account opgenomen Affilliate Website.

4.11      Het is Affiliate zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 123carcam niet toegestaan de naam 123carcam en/of de (overige) merken en onderscheidingstekens van 123carcam of daarmee overeenstemmende tekens, daaronder begrepen maar niet beperkt tot variaties op

‘123carcam’, op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma’s binnen

zoekmachines.

4.12      Het is de Affiliate in het bijzonder niet toegestaan om op de combinatie “123carcam kortingscode” en al zijn variaties op zoekmachines te ranken.

4.13      Affiliate zal 123carcam niet in een Iframe of Toolbar tonen.

4.14      Affiliate zal alle aanwijzingen van 123carcam steeds opvolgen.

 

 

Artikel 5        Inhoud

5.1       Het is niet toegestaan dat de inhoud van de site van Affiliate of van enig (ander) document

(zoals advertenties of e-mails) waarin Affiliate een Link heeft opgenomen:

a.   een sexueel, pornografisch, aanstootgevend of gewelddadig karakter heeft;

b.   discrimineert, bijvoorbeeld naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;

c.   beledigingen bevat;

d.   illegale activiteiten omvat, bevordert of aanprijst;

e.   afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van 123carcam;

f.    auteursrechten, merkrechten en/of andere rechten van 123carcam of enige derde schendt;

g.   als doel heeft kortingen/acties/couponcodes te promoten;

h.   niet over (eigen) content beschikt, onrechtmatige content bevat of naar onrechtmatige content verwijst.

5.2       De prijzen van de Producten van 123carcam kunnen regelmatig wijzigen. Indien Affiliate prijzen van Producten vermeldt, garandeert Affiliate dat hij dezelfde en juiste prijzen vermeldt als 123carcam die immers als verkopende partij optreedt, bij gebreke waarvan 123carcam

eventuele directe en indirecte schade op Affiliate kan verhalen.

5.3       De Affiliate mag uitsluitend acties communiceren die op www.123carcam.nl en/of in het Affiliate

Programma Nieuwsbrief gedeeld zijn met zijn bijbehorende voorwaarden.

5.4       De Affiliate moet zorgen dat de informatie over 123carcam op haar website altijd correct en actueel is en overeenkomt met de lopende acties/communicatie op www.123carcam.nl.

5.5       De Affiliate zal zich onthouden van het maken van reclame of het geven van korting indien dit in strijd is met geldende wet- en regelgeving. In het bijzonder is het Affiliate niet toegestaan om direct of indirect een korting aan te bieden op de prijs van Nederlandstalige en Friestalige boeken.

 

Artikel 6        Hinder

6.1       Affiliate zal geen misbruik – op welke wijze dan ook – maken van het 123carcam Affiliate Programma en/of anderszins in strijd met de inhoud of de geest van deze 123carcam Affiliate Voorwaarden handelen.

6.2       Affiliate verkrijgt geen vergoeding voor verkeer, leads en sales die in strijd zijn met de wet en/of tot stand zijn gekomen in strijd met deze 123carcam Affiliate Voorwaarden.

 

Artikel 7        Berichten van en aan derden

7.1       Het is Affiliate enkel toegestaan berichten aan derden - in welke vorm dan ook - te versturen in het kader van het 123carcam Affiliate Programma na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 123carcam. Toestemming van 123carcam betreft enkel de inhoud van het bericht.

7.2       Indien er geen toestemming van 123carcam is om een bericht aan derden te sturen, komen de daar uit voortomende sales niet voor commissie in aanmerking.

 

Artikel 8        Commissie en betaling

8.1       De aan Affiliate uit te keren commissie wordt geregeerd door het 123carcam Affiliates Commissiemodel bij elke 10 of meer salas

8.2       De voorwaarden voor betaling van commissie op basis van voorgenoemd commissiemodel

luiden als volgt:

 

 

Opstartkosten

N.v.t.

Abonnementskosten

N.v.t.

Vergoeding affiliate

Percentage van de netto verkoopprijs zoals vermeld op website op

basis van bovenstaand commissiemodel

Meetperiode

7 dagen

Accordeertijd

Binnen 30 dagen

Ontdubbeling

Ja, op alle andere marketingkanalen

 

 

8.3       Betaling van de commissie door 123carcam dan wel een door 123carcam aangewezen Affiliate network service provider aan Affiliate zal per maand plaatsvinden op het rekeningnummer dat Affiliate heeft aangegeven op het aanmeldingsformulier en als zodanig geregistreerd is bij 123carcam. Alle betalingskosten (indien van toepassing) zijn voor rekening van Affiliate.

8.4       123carcam is ten allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan Affiliate verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat 123carcam uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van Affiliate.

8.5         Affiliate maakt geen aanspraak op commissie dan wel dient zij reeds ontvangen commissie te retourneren indien een internetgebruiker een gekocht Product retourneert, een bestelling annuleert of de betaling daarvan anderszins ongedaan wordt gemaakt.

8.6        De berekening van de commissie geschiedt door 123carcam of haar service provider en in geval van enige discussie omtrent de hoogte van de commissie en/of de wijze van berekening zal de administratie van 123carcam doorslaggevend zijn.

8.7       Het is Affiliate voorts niet toegestaan om:

a.   ,tenzij met nadrukkelijke toestemming van 123carcam, op enigerlei wijze commissie af te dragen aan derden/sub affiliates;

b.   verkeer richting de website van 123carcam op enigerlei wijze te onderscheppen of – bijvoorbeeld via click farming of anderszins aantoonbaar gefingeerde bestellingen – verkeer te fingeren, teneinde onrechtmatig commissie toegewezen te krijgen;

c.   direct of indirect via zijn eigen website Producten bij 123carcam te bestellen.

 

 

Artikel 9        Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1       Affiliate is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik, de ontwikkeling en onderhoud, het functioneren en de inhoud van zijn website en alle (andere) documenten (zoals advertenties en e-mails) waarin een Link is opgenomen. Affiliate zal 123carcam vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden dienaangaande, welke vrijwaring tevens de kosten van 123carcam voor juridische bijstand betreft.

9.2       Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van 123carcam, is 123carcam nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten van Affiliate in verband met deelname aan het 123carcam Affiliate Programma.

9.3       Affiliate staat er voor in dat zij in het kader van het 123carcam Affiliate Programma zal voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot fiscale wetgeving, de Telecommunicatiewet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Vaste Boekenprijs,  de wet- en regelgeving die toepasselijk is op elektronische handel en aanverwante regelgeving daaronder begrepen de Nederlandse Reclame Code en relevante bijzondere regelgeving en uitspraken van de Reclame Code Commissie.

9.4       Ingeval van het niet nakomen door Affiliate van een van zijn verplichtingen uit deze 123carcam Affiliate Voorwaarden zal hij 123carcam vrijwaren voor alle schade, kosten en andere aanspraken van derden daaronder mede begrepen maatregelen en boetes van zelfstandige bestuursorganen zoals de Autoriteit Consumenten Markt en het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 10     Geheimhouding

10.1      Affiliate zal zowel tijdens als na beëindiging van het Partnerschap strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie die zij in het kader van het 123carcam Affiliate Programma over 123carcam ontvangt en/of heeft ontvangen. Dit betreft onder meer maar is niet beperkt tot vooraankondiging van promotionele acties, klant-, prijs- en verkoopinformatie (‘Informatie’).

 

10.2      Affiliate verbindt zich de Informatie uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt door 123carcam en op geen enkele wijze (i) commercieel of anderszins te zullen gebruiken of te zullen exploiteren; (ii) (geheel of gedeeltelijk) aan derden te verkopen of op andere wijze ten dienste van derden te stellen.

 

10.3      Affiliate zal alle redelijke stappen ondernemen om veilige bewaring en gebruik van de

Informatie te garanderen.

 

10.4      Affiliate   verbindt   zich   de   Informatie   uitsluitend   ter   kennis   te   brengen   van   die personeelsleden of door haar ingeschakelde derden, die daarvan kennis moeten dragen, mits deze ingeschakelde derden zich schriftelijk jegens Affiliate hebben verbonden tot geheimhouding van de Informatie. Op verzoek van 123carcam zullen de namen van deze personeelsleden en  ingeschakelde derden  steeds  tijdig  aan  123carcam  worden meegedeeld. Affiliate garandeert hierbij de stipte nakoming van deze verplichtingen door haar personeelsleden en ingeschakelde derden.

 

Artikel 11     Overdracht rechten en plichten, sub-affiliates en monitoring

11.1      Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123carcam zal Affiliate geen rechten en/of verplichtingen uit deze Overeenkomst overdragen aan derden.

11.2      Het is Affiliate niet toegestaan gebruik te maken van doorplaatsing naar sub-affiliates.

11.3      123carcam is gerechtigd om op periodieke basis te controleren of Affiliate zich aan deze

123carcam Affiliate Voorwaarden houdt .

11.4      Affiliate zal op verzoek van 123carcam inzicht verschaffen in de relevante documentatie en cijfers.

Wanneer dit inzicht niet gegeven kan worden of in strijd is met deze Affiliate voorwaarden is

123carcam gerechtigd de Affiliate te blokkeren.

11.5      Het is de Affiliate niet toegestaan om site(s) binnen het account te verkopen of anderszins over te dragen zonder hier melding van te maken bij 123carcam.

 

Artikel 12          Boete

12.1      Het door Affiliate niet nakomen van een van de bepalingen zoals opgenomen in artikel 4 tot en met 8 en 10, 14.2 en 15.2 geschiedt op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van €

10.000 (tienduizend Euro) per overtreding en € 1.000 (duizend Euro) per dag dat de verboden

gedraging voortduurt.

12.2      123carcam behoudt zich in dat kader het recht voor om reeds betaalde vergoedingen terug te vorderen en/of Affiliate te blokkeren dan wel het Partnerschap te beëindigen.

12.3      Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd de rechten van 123carcam op vergoeding van schade.

 

Artikel 13     Beëindiging

13.1      123carcam is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het Partnerschap te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.

13.2      Onverminderd haar overige rechten en naast de reeds in deze 123carcam Affiliate Voorwaarden genoemde beëindigingsmogelijkheden is 123carcam onder meer gerechtigd om het Partnerschap met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:

a.    Affiliate tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel in strijd met de

123carcam Affiliate Voorwaarden handelt;

b.    De site van Affiliate naar het oordeel van 123carcam in strijd is met de voorwaarden zoals gesteld in artikel 5.1 van deze Affiliate Voorwaarden ;

c.    Indien op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Affiliate conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd en dit beslag langer dan twee weken heeft geduurd en dit beslag een deugdelijke nakoming van de Overeenkomst belemmert;

d.    Affiliate op wat voor wijze dan ook mogelijk nadeel kan berokkenen aan de goede naam van 123carcam;

e.    Indien door Affiliate of derden ten aanzien van Affiliate het faillissement of voorlopige c.q. definitieve surséance van betaling wordt aangevraagd, of aan haar al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend;

f.     Indien Affiliate een particulier is: in geval Affiliate komt te overlijden;

g.    Indien Affiliate een rechtspersoon is:

» Ingeval het voornemen bestaat de zeggenschap over, het bestuur van c.q. het toezicht op Affiliate, direct of indirect in handen te leggen van een potentiële concurrent van 123carcam;

» Ingeval Affiliate, dan wel een bij zijn onderneming betrokken persoon, ernstig in

opspraak is geraakt, ten gevolge waarvan het aannemelijk is dat schade kan worden toegebracht aan de goede naam van 123carcam;

» indien ten aanzien van Affiliate wordt besloten de bedrijfsvoering te staken c.q. te

liquideren of op andere wijze te discontinueren;

 

 

13.3      Het Partnerschap eindigt van rechtswege indien:

a.    Affiliate de Links heeft verbroken;

b.    het 123carcam Affiliate Programma is stopgezet.

 

 

Artikel 14     Gevolgen beëindiging

14.1      In geval van beëindiging van het Partnerschap zal geen der partijen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding, waaronder mede begrepen vergoeding van gederfde winst, behalve in geval van ontbinding wegens toerekenbare tekortkoming en onverminderd de overige bepalingen in deze 123carcam Affiliate Voorwaarden.

14.2      Indien het Partnerschap, om welke reden dan ook, wordt beëindigd:

a.    worden de ter beschikking gestelde Links door 123carcam onmiddellijk beëindigd;

 

b.    zal Affiliate de Links binnen twee dagen na beëindiging verwijderen en ieder direct of indirect gebruik van de Links staken en gestaakt houden;

 

Artikel 15     Diversen

15.1      Affiliate is geen wederverkoper, vertegenwoordiger of agent van 123carcam. Affiliate zal alles doen en nalaten om de schijn te vermijden dat een dergelijke band tussen Affiliate en 123carcam zou bestaan.

15.2      Het is Affiliate niet toegestaan om een verplichting of verantwoordelijkheid van welke aard dan ook voor of namens 123carcam aan te gaan, of de schijn van een dergelijke bevoegdheid te wekken. Affiliate zal 123carcam vrijwaren ten aanzien van eventuele aanspraken van derden dienaangaande.

15.3      Indien enige bepaling van deze 123carcam Affiliate Voorwaarden strijdig mocht zijn met een dwingendrechtelijke bepaling, dan zal deze betrokken bepaling nietig zijn doch blijven de 123carcam Affiliate Voorwaarden in alle overige aspecten van kracht. De nietige bepaling zal alsdan worden vervangen door een zodanige bepaling die niet door nietigheid wordt getroffen en waarmee de inhoud c.q. kennelijke bedoeling van de nietige bepaling zoveel mogelijk wordt benaderd.

15.4      123carcam behoudt zich het recht voor deze 123carcam Affiliate Voorwaarden te allen tijde naar eigen inzicht aan te passen. Indien de gewijzigde 123carcam Affiliate Voorwaarden door Affiliate niet worden aanvaard, hebben Affiliate en 123carcam beiden het recht het Partnerschap te beëindigen.

 

Artikel 16     Toepasselijk recht en geschillen

16.1      Op deze 123carcam Affiliate Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2      Alle geschillen tussen partijen voortvloeiend uit of verband houdende met deze 123carcam

Affiliate Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Flevoland.

16.3      In spoedeisende gevallen blijft de Voorzieningenrechter volgens de normale regels van

Nederlands procesrecht bevoegd.