• Klantbeoordelingen: 9
  • Voor 16:00 uur besteld dezelfde dag verzonden
  • Gratis verzending vanaf € 60

Copyright

 

copyright-www.123carcam.nl

 

 

Disclaimer

Belangrijk
Hartelijk dank voor het bezoeken van 123carcam.nl (hierna genoemd de “Website”). Wij verzoeken u deze voorwaarden (hierna genoemd de “Voorwaarden”) te lezen alvorens de Website te gebruiken. De Website wordt beheerd door 123carcam.nl handelende onder de handelsnamen 123carcam, (hierna genoemd “123carcam.nl”) gevestigd te Almere, ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 57951500. Door de Website te gebruiken, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de Voorwaarden onder welke 123carcam u toegang verschaft. 123carcam kan de Voorwaarden wijzigen. Derhalve wordt u verzocht de voorwaarden te bekijken, telkens wanneer u onze Website bezoekt of gebruikt. Als u enig moment niet akkoord bent met de Voorwaarden, mag u de Website niet gebruiken. 123carcam kan van tijd tot tijd wedstrijden uitschrijven en/of promotionele acties voeren via de Website. Daarvoor zullen, indien nodig, aparte voorwaarden worden bekendgemaakt die op dergelijke wedstrijden en promotionele activiteiten van toepassing zijn.

Betrouwbaarheid
Hoewel 123carcam er naar streeft dat de informatie waartoe toegang wordt verkregen via de Website juist is, geeft 123carcam geen garanties omtrent de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van enige informatie of materiaal op de Website.

Links naar de website
Websites of pagina’s waaraan de Website is gelinkt, zijn uitsluitend ter informatie en zijn niet beoordeeld door 123carcam. 123carcam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of pagina’s die zijn gelinkt aan of die linken naar deze website. 123carcam accepteert geen verantwoordelijkheid of wettelijke verplichtingen voor enige schade als gevolg van een verwijzing naar een locatie op enige gelinkte website.

Intellectuele eigendom
De Website, inclusief (maar niet beperkt tot) tekst, inhoud, artikelnamen, productnamen, artikelnummers, software, video, muziek, geluid, grafische afbeeldingen, foto’s, illustraties, artwork, namen, logo’s, handelsmerken, servicemerken en ander materiaal (hierna te noemen de “Inhoud”) is beschermd door auteursrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht en/of ander eigendomsrecht. De Inhoud omvat zowel inhoud die eigendom is van of beheerd wordt door 123carcam, als inhoud die eigendom is van of beheerd wordt door derden en waarvoor 123carcam een licentie heeft gekregen. Alle individuele artikelen, verslagen en andere elementen die onderdeel uitmaken van de Website, kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. U verklaart zich te zullen houden aan alle van toepassing zijnde regels en wetten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.

U mag geen gebruik maken van de handelsnaam van 123carcam of enige merknaam, productnaam, zonder daarvoor vooraf specifieke schriftelijke toestemming te hebben gekregen van 123carcam.

U verklaart 123carcam meteen schriftelijk in te zullen lichten zodra u wetenschap krijgt van enige ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van de Website door enige partij, of van enige bewering dat de Website, of iets uit de Inhoud van de Website, inbreuk maakt op enig auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht of ander contractueel recht van enig partij dan wel dat er sprake is van andersoortig wederrechtelijk gebruik.

Toestemming
Indien u informatie wenst over het verkrijgen van toestemming van 123carcam om iets uit de Inhoud te gebruiken of wanneer u uw website aan de Website wilt linken, e-mail uw verzoek dan naar info@123carcam.nl.

Geen garantie
De Website en de Inhoud worden als zodanig aan u aangeboden dat 123carcam garanties van welke aard dan ook uitsluit met betrekking tot het gebruik (van de informatie). Voorts accepteert 123carcam geen aansprakelijkheid voor functies binnen de Website en geeft 123carcam geen garantie dat de Website ononderbroken of zonder fouten zal functioneren of dat defecten zullen worden gecorrigeerd.

123carcam garandeert niet dat de Website toepasbaar is op uw computerapparatuur of dat de Website, of diens server, fout- of virusvrij en/of zonder wormen en/of “Trojaanse paarden” is. 123carcam is niet aansprakelijk voor enige schade die u zou kunnen oplopen als gevolg van dergelijke destructieve elementen.

123carcam is niet aansprakelijk voor Inhoud die is verschaft door derden. 123carcam is ook niet aansprakelijk voor de betrouwbaarheid of de voortdurende beschikbaarheid van de telefoonlijnen en telefoonapparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

Deze voorwaarden beïnvloeden niet je wettelijke rechten of je rechten als consument.

Beperking van aansprakelijkheid
U erkent dat gebruik van de Website, inclusief de Inhoud, voor eigen risico is. Indien u niet tevreden bent met de Website, de Voorwaarden of iets uit de Inhoud wordt u aangeraden het gebruik van de website te beëindigen.

123carcam sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, direct of indirect, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het al of niet nakomen van overeenkomsten, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van 123carcam, haar werknemers of derden waarvan 123carcam zich bedient.

Lokale wetten en voorschriften
De Website is niet bedoeld voor personen die zich bevinden in een land waar, om welke reden dan ook, de publicatie of beschikbaarheid van deze Website is verboden. Diegenen voor wie dergelijke verbodsbepalingen gelden, dienen zich geen toegang te verschaffen tot de Website.

123carcam beweert niet dat ofwel de Website ofwel de Inhoud geschikt is voor gebruik of toegestaan is door lokale wetgeving. Het openen van de Website gebeurt op eigen initiatief en men is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de van toepassing zijnde lokale wetten of voorschriften; in geval van twijfel dient u juridisch advies in te winnen.

Vrijwaring
Verwijzingen in deze paragraaf van de Voorwaarden naar ‘uw gebruik’ van de Website worden geacht tevens te gelden voor het gebruik door derden, indien deze derden toegang tot de Website krijgen met behulp van uw computer. U gaat akkoord met de vrijwaring van 123carcam, haar werknemers of derden waarvan 123carcam zich bedient, van en tegen alle aanspraken van derden die zijn gebaseerd op of het gevolg zijn van:

(1) uw gebruik van de Website;

(2) enige schending door u van de voorwaarden;

(3) een claim dat gebruik van de Website door u:

(4) inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van derden, of recht van persoonlijkheid of publiciteit, of

(5)lasterlijk of smadelijk is of anderzijds resulteert in letsel of schade aan derden;

(6)enige weglatingen, aanvullingen, tussenvoegingen of wijzigingen aan, of ongeautoriseerd gebruik van de Website door u; of

(7) onjuiste voorstelling of schending van door u gegeven voorstelling of garantie, hierin bevat.

Verwijzingen in deze paragraaf van de Voorwaarden naar ‘uw gebruik’ van de Website worden geacht tevens te gelden voor het gebruik door derden, indien deze derden toegang tot de Website krijgen met behulp van uw computer.

U gaat akkoord met het betalen aan 123carcam, haar werknemers of derden waarvan 123carcam zich bedient, van alle kosten (inclusief redelijke juridische kosten) en (schade)vergoedingen die zijn opgelegd in verband met een aanspraak van een derde.

Beëindiging
123carcam is gerechtigd het gebruik van de Website en de Inhoud op elk moment te beëindigen. Indien 123carcam de toepasselijkheid van deze voorwaarden beëindigt, zal 123carcam u e-mailen op het adres dat u bij registratie heeft doorgegeven en u wordt geacht dit binnen een uur na verzending te hebben ontvangen. Beëindiging zal vanaf dat moment gelden. U bent verantwoordelijk voor het aan ons doorgeven van enigerlei wijzigingen in uw e-mailadres. Wijzigingen kunt u HIER doorgeven. Bij beëindiging moet u alle inhoud en kopieën daarvan welke verkregen zijn van de website vernietigen.

Wijzigingen in de website
U accepteert dat 123carcam het recht heeft om naar eigen inzicht de inhoud of technische specificaties van enigerlei aspect van de Website op elk willekeurig moment kan wijzigen. Voorts accepteert u dat dergelijke veranderingen kunnen resulteren in de mogelijkheid dat u geen toegang kunt krijgen tot de website.

Verklaring van afstand
Een verklaring van afstand van 123carcam met betrekking tot schending van een verplichting op grond van deze voorwaarden, geldt slechts in het individuele geval. Een stilzwijgende verklaring van afstand van 123carcam kan niet worden aangenomen. Eventueel ‘stilzitten’ van 123carcam impliceert niet dat 123carcam daarmee haar rechten heeft verwerkt enig rechtsmiddel aan te wenden.

Geldende wet en jurisdictie
De Voorwaarden vallen onder de Nederlandse wet en partijen zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechter. Geschillen tussen 123carcam en u zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter volgens Nederlands recht.

© 123carcam.nl 2012-2019

 

Disclaimer

Important

Thank you for visiting 123carcam.nl (hereafter referred to as the "Website"). We request that you read these terms (hereinafter referred to as the "Terms") before using the Website.
The Website is managed by 123carcam.nl acting under the trade names 123carcam, (hereinafter referred to as "123carcam.nl") located in Almere, registered with the Chamber of Commerce under number 57951500.
By using the Website, you acknowledge that you agree
The conditions under which 123carcam provide you access. 123carcam can change the Terms. Therefore, you are requested to review the terms, whenever you visit or use our Website.
If you do not agree to the Terms at any time, you may not use the Website. 123carcam may, from time to time, unsubscribe and / or promote promotional actions through the Website.
For this purpose, separate conditions will be announced that apply to such competitions and promotional activities.

 

Reliability

Although 123carcam seeks to ensure that the information accessed through the Website is correct, 123carcam does not warrant any accuracy, actuality or completeness of any information or material on the Website.

Links to the website

Websites or pages linked to the Website are for information only and are not reviewed by 123carcam. 123carcam is not responsible for the content of the websites or pages linked to or linking to this website. 123carcam does not accept any liability or legal obligations for any damage caused by a reference to a location on any linked website.

Intellectual Property

The Website, including (but not limited to) text, content, article names, product names, article numbers, software, video, music, sound, graphics, photos, illustrations, artwork, names, logos, trademarks, service marks and other material The "Content") is protected by copyright, trademark law, trademark law and / or other proprietary rights. The Content includes both content owned or managed by 123carcam, as content owned or managed by third parties and for which 123carcam has been licensed. All individual articles, reports, and other elements that are part of the Website may be copyrighted. You agree to abide by all applicable laws and intellectual property rights laws.

You may not use the trade name of 123carcam or any brand name, product name without the prior written consent of 123carcam.

You agree to disclose immediately to you as soon as you become aware of any unauthorized access to or use of the Website by any party or any claim that the Website, or anything contained in the Content, infringes any copyright, Trade name right, trade mark or other contractual right of any party or other forms of unlawful use.

Permission

If you wish to obtain information about obtaining permission from 123carcam to use any content from the Content, or when you want to link your website to the Website, please e-mail your request to info@123carcam.nl.

No guarantee

The Website and the Content are offered to you as such to exclude 123carcam warranties of any kind with regard to use (of information). Furthermore, 123carcam does not accept liability for features within the Website and does not warrant 123carcam that the Website will function continuously or without errors or that defects will be corrected.

123carcam does not warrant that the Website is applicable to your computer equipment or that the Website, or its server, is error-free or virus free and / or without worms and / or "Trojan horses." 123carcam is not liable for any damage you may incur as a consequence of such destructive elements.

123carcam is not responsible for Content provided by third parties. 123carcam is also not liable for the reliability or continued availability of the telephone lines and telephone equipment that you use to access the website.

These terms and conditions do not affect your legal rights or your rights as consumers.

Limitation of Liability

You acknowledge that use of the Website, including the Content, is at your own risk. If you are not satisfied with the Website, the Terms or anything from the Content, you are advised to terminate the use of the Website.

123carcam excludes all liability for any damage, directly or indirectly, arising out of or arising out of or in connection with the abusive or non-compliance, with the exception of damage caused by intent or gross negligence by 123carcam, its employees or Thirds of which 123carcam operates.

Local laws and regulations

The Website is not intended for persons located in a country where, for any reason, the publication or availability of this Website is prohibited. Those to whom such prohibitions apply, should not provide access to the Website.

123carcam does not claim that either the Website or the Content is suitable for use or permitted by local law. The opening of the Website is done on its own initiative and you are responsible for complying with applicable local laws or regulations; In case of doubt, you should seek legal advice.

Indemnity

References in this section of the Terms of Use to your "Use" of the Website are also deemed to apply to third party use if these third parties get access to the Website using your computer. You agree to the safeguarding of 123carcam, its employees or third parties of which 123carcam is serving, against and against any third-party claims that are based on or arising from:

(1) Your use of the Website;

(2) any breach by you of the terms;

(3) A claim that use of the Website by you:

(4) infringes the intellectual property right of third parties, or right of personality or publicity, or

(5) is defamatory or defamatory or on the other hand results in injury or damage to third parties;

(6) any deletions, additions, insertions or changes to, or unauthorized use of, the Website by you; or

(7) Incorrect representation or violation of your representation or warranty given herein.

References in this section of the Terms of Use to your "Use" of the Website are also deemed to apply to third party use if these third parties get access to the Website using your computer.

You agree to pay to 123carcam, its employees or third parties of which 123carcam operates, of all costs (including reasonable legal fees) and (damages) fees imposed in connection with a third party's claim.

Termination

123carcam is entitled to terminate the use of the Website and the Content at any time. If 123carcam terminates the applicability of these terms, 123carcam will e-mail you at the address you provided on registration and you are deemed to have received it within one hour of shipment. Termination will apply from that moment on. You are responsible for notifying us of any changes to your e-mail address. You can change changes here. Upon termination, you must destroy all content and copies thereof derived from the website.

Changes to the website

You agree that 123carcam may, at its sole discretion, change the content or technical specifications of any aspect of the Website at any time. You further agree that such changes may result in the possibility that you can not access the website.

Declaration of distance

A waiver of 123carcam for breach of an obligation under these terms and conditions applies only in the individual case. A tacit clearance of 123carcam can not be accepted. Possibly 'silent' of 123carcam does not imply that 123carcam has processed its rights to use any remedy.

Applicable law and jurisdiction

The Terms are governed by Dutch law and parties are subject to the exclusive jurisdiction of the Dutch court. Disputes between 123carcam and you will be settled by the competent Dutch court under Dutch law.

© 123carcam.nl 2012-2019